خرید و فروش پیج

تعرفه و قیمت پیج های موجود به شرح زیر میباشد:

تمامی فالوور ها ایرانی بوده و توسط سامانه جذب مخاطب هدفمند مسترفالو جذب شده اند.

 • ۵۰۰ هزار فالوور ، ۲۵ میلیون تومان
 • ۴۰۰ هزار فالوور ، ۲۰ میلیون تومان
 • ۳۰۰ هزار فالوور ، ۱۴ میلیون تومان
 • ۲۰۰ هزار فالوور ، ۸ میلیون تومان
 • ۱۰۰ هزار فالوور ، ۴ میلیون تومان
 • ۹۰ هزار فالوور ، ۳.۶ میلیون تومان
 • ۸۰هزار فالوور ، ۳.۲ میلیون تومان
 • ۷۰هزار فالوور ، ۳ میلیون تومان
 • ۶۰هزار فالوور ، ۲.۶ میلیون تومان
 • ۵۰هزار فالوور ، ۲.۲ میلیون تومان
 • ۴۰هزار فالوور ، ۲ میلیون تومان
 • ۳۰هزار فالوور ، ۱.۷ میلیون تومان
 • ۲۵هزار فالوور ، ۱.۵ میلیون تومان
 • ۲۰هزار فالوور ، ۱.۲ میلیون تومان
 • ۱۵هزار فالوور ، ۱ میلیون تومان
 • ۱۰هزار فالوور ، ۷۰۰ هزارتومان
 • ۵هزار فالوور ، ۵۰۰هزار تومان
 • ۳هزار فالوور ، ۳۰۰هزار تومان
 • ۱هزار فالوور ، رایگان (دو عدد موجود است)